7/θ Δημοτικό Σχολείο Νέου Σκοπού

Νέος Σκοπός Σερρών

62044 Σέρρες

τηλ. 23210 31201
Fax 23210 31201
 
email : mail@dim-n-skopou.ser.sch.gr